مشاوران تهران

تدوین مقاله علمی جهت انتشار در مجله های علمی از جنبه های مختلفی حایز ارزش است جهت چه كه محققان علاوه بـر بهره مندی از آثار حقوقی ، تا اداری و ...، می توانند به ارتقای منزلت اجتماعی واشتهارعلمی دست پیدا كنند.
در یك طبقه بندی كلی می توان مقالات را به دو دسته تقسیم نمو د:

1- مقالات علمی – پژوهشی

2- مقالات علمی – ترویجی

مقالات علمی – پژوهشی

این دسته ا زمقالات علی القاعده ، باید از یك پروژه تحقیقاتی حاصل شده باشند و به تولید علمی حتی به میزان كم منجر شوند ، لذا شاهد نوعی نو آوری علمی دراین گونه مقالات هستیم چنین مقالاتی دارای هیئت تحریریه هستند بوسیله صاحبنظران مورد قضاوت داوری قرار می گیرند وبعد از پذیرش، در مجله های معتبر علمی – پژوهشی داخل خارج از كشور منتشر می شوند . دركشور ما ، اعطای اهمیت ودرجه علی – پژوهشی به این مقالات بوسیله كمیسیون بررسی نشریات علمی كشور در وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری صورت می پذیرد معتبر ترین مجله های علمی جهان به وسیله موسسه اطلاعات علمی ISI نمایه می شوند كه در سایت.com قابل مشاهده اند .

نكته قابل توجه در ارتباط با این دسته از مقالات اینست كه، مجلات علمی – پژوهشی به هیچ وجه مقاله ترجمه را چاپ وانتشار نمی كند، در حالیكه در مجلات علمی – ترویجی ترجمه مقالات تمام پذیرفته می شود .

مقالات علمی – ترویجی

این مقالات بر پایه تركیب ، تلفیق وجابه جایی دانش موجود تهیه می شوند به روشن شدن مطالب یاری وافری می نمایند ولی ارزش واعتبار علمی این دسته ا زمقالات در مقایسه با مقالات علمی – پژوهشی درسطح پایین تری قرار دارد این دسته از مقالات در گروههایی كه به آن ها اشاره می شود قابل مشاهده وبررسی هستند .

1- مقالات مروری

2- مقالات تدوینی

در این مقالات محقق با مصرف از كارهای انجام گرفته در قدیم با یك هدف معین مطلب جدید را تنظیم می كند .

3- مقالات ترجمه ای

همانگونه كه اشاره شد مقالات ترجمه ای در مجلات علمی – ترویجی مورد استفاده قرار می گیرد.

4- مقالات تحلیلی

در این دسته تجزیه تحلیل ونقادی به گونه ای هدفمند صورت می پذیرد.

از بین گروههایی كه در بالا به آن ها اشاره شد مقالاتی كه جنبه تحلیلی دارند از وزن و ارزش بیشتری برخوردارند.

ساختار مقاله علمی :

دراین پارت ساختار مقاله علمی – پژوهشی كه از یك پروژه تحقیقاتی مستخرج می شود مورد بحث بررسی قرار می گیرد .

1- معین ات مقاله :

عنوان مطلب : عنوان مقاله باید كوتاه فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.

نام نویسنده نویسندگان متن :

نام نویسندگان ، زمان ومكان تهیه مطلب نام دانشگاه یا موسسه مربوط ، عنوان ورتبه نویسندگان آدرس پستی الكترونیكی ... باید ذكر شود.

در مقالات باید به نام سازمان یا بنیادی كه در تامین مالی طرح مشاركت كرده اند اشاره كرد عموما مقالات علمی از یك حمایت خارجی بهره مند می باشند .
1-چكیده

چكیده باید با خط ریز تر ودر فضای محدود تر ا زمتن اصلی متن آورده شود چنانچه متن به زبان فارسی باشد لازم است چكیده انگلیسی آن نیز تهیه شود درپایان چكیده واژه های كلیدی قرار می گیرند كه حاوی حداقل سه وحداكثر پنج واژه می باشد

چكیده مقاله باید حاوی مطالبی در مورد ضرورت پرداختن به موضوع، فرضیه یا سوال تحقیق آموزش تحقیق وتجزیه تحلیل ونتیجه گیری باشد .

2- مقدمه

در مقدمه اشاره ای به مبانی نظری مساله ، اهمیت وابعاد مساله می شود وبیان می كند كه مطلب از چند بخش تشكیل شده است .

3- روش تحقیق

در این بخش سوالات اساسی مطلب فرضیه ها جامعه آماری نمونه گیری ، روشهای گرد آوری اطلاعات وروش تجزیه تحلیل اطلاعات وسایر موارد مربوط توضیح داده می شود .

4- اطلاعات و داده ها

در این بخش یافته های آماری وغیر آماری تحقیق كه مواد خام تجزیه تحلیل را تشكیل می دهد ذكر می گردد.

5- تجزیه و تحلیل

در این بخش به تجزیه تحلیل داده ها واطلاعات كه در راستای هدف تحقیق وآزمون فرضیه ها ست، پرداخته می شود تمام سری اصلی تحقیق وكار علمی درقسمت تجزیه تحلیل مقاله شكل می گیرد . حدوداً نیمی از هر مقاله علمی مختص تجزیه تحلیل می باشد .

6- نتیجه گیری :

عمده ترین سری مقاله بعد از تجزیه تحلیل ، مباحث مربوط به نتیجه گیری ،‌جمع بندی یا ملاحظات پا یانی است . در این جا نتایج حاصل از بررسی وآزمون فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد واز نتیجه حاصل از تحقیق در جهت دستیابی به اهداف جدید مصرف می گردد.

7- فهرست منابع

در این بخش فهرست منابع وماخذ ذكر می شوند مجله های علمی گاه سبك خاصی در نحوه ارجاع دهی دارند . لذا در زمان نگارش سبك و شرایط ذكر شده در مجله باید رعایت شود .

8- ضمایم

دراین سری محقق می تواند نقشه ، آمار ، تصویر ، نمودار و هر آنچه را كه بر غنای مطلب می افزاید به درك مطالب ارایه شده كمك می نماید را ضمیمه مطلب كند .

ملاحظات مربوط به تدوین متن علمی

1- نویسنده باید از پرداختن به حاشیه ها خودداری نماید یعنی موارد فرعی وغیر ضروری را بیان نكند.

2- از تكرار غیر ضروری مطالب مقاله داری كند.

3- از منابع وماخذ به روش مورد نظر مجله استفاه كند.

در فهرست منابع وماخذ توجه به چند نكته ضروری است :

باید اطلاعاتی در خصوص نویسنده ، متن ، ناشر، محل نشر و... وجود داشته باشد این امر در دو شكل صورت می پذیرد.

APA: این فرم بیشتر در ایران رایج است كه در آن سال انجام تحقیق بعداز نام ،نام خانوادگی و نام در پرانتز قرار می گیرد .

MLA: دراین سیستم سال چاپ اثر در سری آخر وبدون پرانتز قرار می گیرد

سیستم های ارجاع دهی هم مفرق است ودر اشكال زیر صو رت می پذیرد :

-ارجاع دهی به متن

-زیر نویس

زیر نویس ها می توانند دارای شماره مسلسل باشند از آن استفاده نشود .

4- مطلب علمی از لحاظ آداب نگارش باید بدون غلط باشد .

5- باید بین مطالب ، عنوان اصلی وفرعی ، چكیده، مقدمه ومتن همیشه رابطه وانسجام وجود داشته باشد وتصاویر ، جداول ونمودار های مصرف شده مرتبط با بحث باشند ومحل مناسب درج آن ها معین گردد .

6- در گزینش فونت ، حاشیه ها ، پاراگراف بندی ، عناوین اصلی فرعی و... دقت ضروری صورت بگیرد مطلب از ظاهر فیزیكی تمیز وشكیل زیبا برخوردار باشد .

7- اخلاقی علمی و آكآدم یك ایجاب می كند كه نویسنده مطلب آن را فقط برای یك مجله علمی – پژوهشی ارسال كند.

8- حتی الامكان به اضافه ورژن كاغذی باید یك ورژن نرم افزار ی مانند فلاپی CD و... بوسیله محقق ارسال شود .

9- عنوان مقالات وكتب مورد استفاده در فهرست با حروف كج تایپ شود

10-رعایت كردن قرار دادها در عمل

به زمان مصرف از نام ، تاریخ ، عدد و رقم و... حتمـا در فهرست منابع ماخذ به منبع آن ارجاع داده شود.

11-به كاربردن نشانه ها، مقیاسهای رایج وبین المللی با توجه به رشته علمی مورد نظر ویكسان سازی آن ها .

12- در صورت فارسی بودن متن باید معادل لاتین واژه های تخصصی، اسامی و... اشاره شود .